1. Hoeberechts Blog

07 November 2017       

Faillissement uitvaartkisten-producent maakt doorstart weer “springlevend”

Door:
Balder Lamers

De uitspraak van het Europese Hof in de zaak “Smallsteps” op 22 juni 2017 (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0126&lang1=nl&type=TXT&ancre=)  heeft  vele pennen in beroering gebracht. Het Hof overwoog namelijk dat de bepalingen omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn indien een faillissement is voorafgegaan door een pre-pack waarin een doorstart gedetailleerd is voorbereid. Het Hof kwam tot dat oordeel omdat een pre-pack, in de optiek van het Hof, niet op liquidatie van de onderneming gericht was, maar op het “overdragen van de onderneming”. Daarnaast zou de procedure ook niet met voldoende waarborgen omkleed zijn, omdat het zou ontbreken aan een wettelijke regeling en toezicht door de rechtbank. De uitspraak van het Hof gaf aanleiding tot veel vragen: behoort de pre-pack tot de verleden tijd en wat gebeurt er met de wet die de pre-pack een wettelijke basis wil geven? Een prangende vraag die in saneringsland rondwaarde was verder of de uitspraak van het Hof betekende dat de doorstart in faillissement ook in de gevarenzone terecht zou komen.

Lees meer
28 June 2017       

Pre-pack en bescherming van werknemers

Door:
Henk van Wel

Op 22 juli 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een belangwekkende uitspraak gedaan over de positie van werknemers bij een pre-pack. Preciezer gezegd: over de positie van werknemers in een situatie, waarin de overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack, in het kader waarvan een door de rechtbank aangestelde ‘beoogd curator’ met name de mogelijkheden onderzoekt van eventuele voortzetting van de activiteiten van die onderneming door een derde en zich voorbereidt op handelingen die onmiddellijk na de faillietververklaring moeten worden verricht, om die voortzetting te verwezenlijken. Kortweg beslist het hof dat de Nederlandse pre-pack niet leidt tot wijziging van de positie van de werknemer.

Lees meer
06 June 2017       

Curator moet toch de ondernemingsraad om advies vragen

Door:
Balder Lamers

Vorig jaar schreef ik over de rol van de ondernemingsraad ten opzichte van de curator bij doorstart van een onderneming. De Ondernemingskamer oordeelde toen in een procedure over de doorstart van de DA Groep, dat de curator geen advies hoeft te vragen aan de ondernemingsraad wanneer zijn handelingen beperkt blijven tot het vragen van toestemming aan de rechter-commissaris, het uitvoering geven aan het biedingsproces en het daarna verder afwikkelen van de failliete boedels. Hij oordeelde dat dit anders kan zijn als de curator de onderneming voortzet om overnamekandidaten te zoeken. Ik http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/ toen dat het goed is om de ondernemingsraad als belangenbehartiger van de werknemers mee te nemen in het proces en deze te informeren en tekst en uitleg te geven

Lees meer
20 February 2017       

Faillissement, leegstandsschade van de verhuurder en bankgarantie

Door:
Henk van Wel

Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad een verhelderend arrest gewezen over leegstandsschade bij faillissement (Hansteen Netherlands BV / Verwiel q.q.). In deze kwestie had ABN AMRO – na het faillissement van huurder Bouwgros BV - aan verhuurder Hansteen Netherlands BV een bedrag van € 881.832,80 voldaan wegens een door huurder gestelde bankgarantie, voor een deel op basis van leegstandsschade. Vervolgens heeft ABN AMRO haar ( door die betaling ontstane ) regresvordering op de huurder verrekend met het op een bankrekening van de huurder bij ABN AMRO geblokkeerde creditsaldo. De curator vordert in rechte dat de verhuurder niet gerechtigd was de gestelde bankgarantie te trekken voor een hoger bedrag dan krachtens artikel 39 Fw in aanmerking kwam en vordert dat meerdere van de verhuurder wegens ongerechtvaardigde verrijking.

Lees meer
29 November 2016       

Exit sluiproute ter voorkoming transitievergoeding

Door:
Carel van Binsbergen

Op 11 november 2016 is het wetsvoorstel ‘Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’ na goedkeuring door de Ministerraad voor advies aan de Raad van State gezonden. Doel van het wetsvoorstel is werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitie-vergoeding als zij na langdurige arbeidsongeschiktheid een werknemer willen ontslaan. Aan deze aanvullende regelgeving was behoefte ontstaan omdat werkgevers vanaf 1 juli 2015 ook verplicht zijn tot uitbetaling van de transitievergoeding in het geval van ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Lees meer
11 November 2016       

koper van onderneming mogelijk aansprakelijk voor niet betaalde pensioenpremies

Door:
Henk van Wel

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over een langlopende kwestie, waarbij een bedrijfstakpensioenfonds een bedrag van bijna twee miljoen euro vorderde van de koper van een schoonmaakbedrijf. Het bedrijfstakpensioenfonds vorderde betaling van achterstallige pensioenpremies van vóór de eigendomsoverdracht, dus van de premies die eigenlijk door de verkoper van het bedrijf betaald hadden moeten worden. Maar de verkoper bood geen verhaal meer. Moet de koper deze alsnog betalen?

Lees meer
10 November 2016       

Ontslag van ambtenaren wordt een stuk makkelijker

Door:
Carel van Binsbergen

​Op 8 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet en een aantal aanverwante wetten. Op grond van de zogenaamde ‘Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren’ zullen ambtenaren na inwerkingtreding van deze wet in het vervolg arbeidsrechtelijk op gelijke wijze behandeld gaan worden als werknemers met een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Op dit moment bestaat een groot verschil in rechtspositie van ambtenaren (eenzijdige aanstelling) die vallen onder het bestuursrecht en gewone werknemers (tweezijdige arbeidsovereenkomst) die als gezegd vallen onder het arbeidsrecht.

Lees meer
15 July 2016       

VAR-verklaring vervallen. Wat nu?

Door:
Karin van Hout

Ongetwijfeld heeft u gehoord dat de zogenaamde VAR-verklaring (Verklaring ArbeidsRelatie) per 1 mei 2016 is komen te vervallen. Dit is geregeld in de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) die op 1 mei 2016 is ingegaan.

In het arbeids- en fiscale recht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Of iemand een zelfstandige is of een werknemer, wordt beoordeeld op basis van de feitelijke situatie op de werkvloer. Zo moet een ZZP’er bijvoorbeeld meerdere opdrachtgevers hebben, in grotere mate zelf bepalen hoe hij zijn werk uitvoert (geen gezagsverhouding) en geen auto van de zaak van de opdrachtgever hebben.

Het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer is van belang voor de vraag of sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Voor 1 mei 2016 hadden veel ZZP’ers feitelijk een verkapt dienstverband. Op papier waren ze ZZP’er maar in de praktijk hadden zij bijvoorbeeld slechts één opdrachtgever. Met het afschaffen van de VAR-verklaring beoogt de Belastingdienst schijnzelfstandigheid te voorkomen. Bovendien kan de Belastingdienst na afschaffing van de VAR-verklaring ook een naheffingsaanslag opleggen aan de opdrachtgever. Voorheen kon de opdrachtgever de VAR-verklaring gebruiken als een soort fiscaal vrijwaringsbewijs; dat is nu niet meer mogelijk.

Lees meer
25 February 2016       

Tijd is letterlijk geld: horlogemaker V&D houdt horloges achter. Mag dat zomaar?

Door:
Kristel Timmermans

Het faillissement van V&D brengt allerlei juridische vraagstukken en verwikkelingen met zich. Zoals wel vaker in geval van faillissement probeert iedere schuldeiser het beste voor zichzelf uit te halen. Zo ook de horlogereparateur HSC van V&D. 
Consumenten met een defect horloge brachten dit naar V&D. Omdat V&D het reparatiewerk niet zelf kon uitvoeren werden de horloges opgestuurd naar HSC. HSC voerde vervolgens het reparatiewerk uit en stuurde de horloges weer terug naar V&D en het reparatiewerk moest door V&D betaald worden. De consument kon het horloge vervolgens bij V&D ophalen en betaalde V&D. Na het faillissement van V&D weigert HSC de horloges echter af te geven omdat zij nog een groot bedrag van V&D dient te ontvangen. De horloges zijn echter geen eigendom van V&D maar van de consument. Hoe werkt dat?

Lees meer
22 December 2015       

Rechtsbijstand voor verdachten bij politieverhoor vastgelegd door de Hoge Raad

Door:
Rob Deuss

Voor de Hoge Raad is de maat vol. Aan het dralen van de politiek heeft de Hoge Raad een einde gemaakt in zijn arrest van 22 december 2015.Vanaf 1 maart 2016 moet de verdachte in de gelegenheid gesteld worden om zich tijdens verhoren te laten bijstaan door een advocaat. De wetgever heeft lang genoeg de gelegenheid gehad om een Europese http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/ van 22 oktober 2013 over het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures, in het Nederlandse recht te implementeren.

Lees meer
15 September 2015       

Berekening hoogte kinderalimentatie opnieuw bekeken

Door:
Marianne Wijen

Het kindgebonden budget moet bijgeteld worden bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Oftewel, bij de draagkracht van deze ouder. Dat is de conclusie van de advocaat-generaal (A-G), die op 10 september 2015 bekend is geworden. Ouders, advocaten en scheidingsmediators wachten sinds enige tijd in spanning op antwoorden van de Hoge Raad op vragen over alimentatienormen op gebied van kinderalimentatie. De conclusie van de advocaat-generaal is een advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad volgt dit advies, of wijkt ervan af als hij een andere mening heeft.

Lees meer
28 June 2015       

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Door:
Carel van Binsbergen

Door de invoering van de Wet werk en Zekerheid werd een aantal bepalingen betreffende arbeidsovereenkomsten gewijzigd. De belangrijkste daarvan waren wijzigingen in de proeftijdbepaling, het concurrentiebeding en de invoering van de aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Per 1 juli 2015 zal het ontslagrecht opnieuw ingrijpend gewijzigd worden. De nieuwe Wet werk en zekerheid zorgt voor drie belangrijke wijzigingen: 

  1. versterking van de rechtspositie van de flexwerker;
  2. ontslag wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers;
  3. de WW duur wordt gaandeweg ingekort.

Lees meer
08 April 2015       

Het concurrentiebeding per 1 januari 2015

wijzigingen door de wet werk en zekerheid

Door:
Karin van Hout

Het concurrentiebeding is een beding tussen een werkgever en een werknemer waarbij de laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld waaraan een concurrentiebeding moet voldoen. Kort gezegd moet het beding schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer.http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/

Lees meer
23 March 2015       

Wet Werk en Zekerheid: aanzegtermijnen

Door:
Karin van Hout

Vanaf 1 januari 2015 is de aanzegplicht geïntroduceerd in het ontslagrecht. Deze plicht houdt in dat de werkgever verplicht wordt om de werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd. Indien een werkgever besluit de arbeidsovereenkomst te verlengen, moet deze werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Dit dient ook uiterlijk één maand voor het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst te gebeuren.

Deze verplichting geldt niet voor arbeidsovereenkomsten van minder dan zes maanden, voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld in geval van een project of bij vervangen van een zieke werknemer), of in geval van een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen. 

Lees meer
18 March 2015       

Toetreden tot een CV of vof

bekijk de crediteurenlijst

Door:
Kristel Timmermans

Vragen over de aansprakelijkheid van vennoten worden de laatste tijd veelvuldig aan rechters voorgelegd. Kort geleden schreef ik al over de aansprakelijkheid van een uitgetreden vennoot. Nu is de vraag voorgelegd aan de Hoge Raad of een vennoot die toetreedt tot een commanditaire vennootschap (CV) ook aansprakelijk is voor schulden die al bestaan op het moment van toetreding. De Hoge Raad oordeelt dat dit inderdaad het geval is. Een CV kan wat betreft aansprakelijkheid van de beherend vennoot overigens gelijk worden gesteld met de vennoten van een vennootschap onder firma (vof). 

Lees meer
10 March 2015       

Uitgetreden vennoot: toch aansprakelijk voor de rekening

Door:
Kristel Timmermans

Zoals wellicht bekend bestaat voor wat betreft aansprakelijkheid een verschil bestaat tussen een Vof en een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van en rechten en verplichtingen. Dat betekent dat in principe alleen de rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) aansprakelijk is. De bestuurder is slechts alleen aansprakelijk onder uitzonderlijke omstandigheden. Een Vof is daarentegen een samenwerkingsverband waarbij meerdere personen (de vennoten) gezamenlijk een bedrijf voeren. Omdat een Vof geen rechtspersoonlijkheid bezit, zijn vennoten naast de Vof hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat een schuldeiser dus ook de vennoten kan aanspreken. De vennoot die de gehele rekening betaalt, kan vervolgens wel de andere vennoten aanspreken voor een evenredig deel.  

Lees meer
08 February 2015       

Hoge Raad heeft het pleit beslecht: artikel 39 Fw geldt ook voor roerende zaken

Door:
Kristel Timmermans

Wanneer een huurder failliet wordt verklaard, bepaalt artikel 39 Faillissementswet (Fw) dat de huurovereenkomst door zowel de curator als de verhuurder kan worden opgezegd. In artikel 39 Fw is opgenomen dat een opzegtermijn van drie maanden altijd voldoende is: in de praktijk wordt deze termijn dan ook aangehouden. Uiteraard is het wel mogelijk om in onderling overleg een eerdere beëindiging overeen te komen (omdat de curator het gehuurde niet meer gebruikt). De huurtermijnen over de opzegtermijn vormen een zogenaamde boedelschuld. Dat wil zeggen dat deze schulden als een van de eerste schulden voldaan moeten worden.

Lees meer
16 January 2015       

Hoge Raad maakt einde aan omzeilen ketenregeling middels vaststellingsovereenkomst

Door:
Karin van Hout

Onlangs heeft de Hoge Raad een baanbrekende uitspraak gedaan over de zogenaamde ketenregeling. Volgens de ketenregeling volgt na drie tijdelijke arbeidscontracten een vaste aanstelling. De werkgever beoogde die vaste aanstelling te voorkomen door zijn werknemer in februari 2011 op voorhand naast een vast contract, ook een vaststellingsovereenkomst te laten tekenen, waarin partijen overeen kwamen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2012 zou eindigen. In feite wilde de werkgever weer een tijdelijke arbeidsovereenkomst bewerkstelligen. De werknemer heeft in december 2011 de nietigheid van de vaststellingsovereenkomst ingeroepen.

Lees meer
14 December 2014       

Wet Werk en Zekerheid: proeftijd

Door:
Karin van Hout

Het nieuwe arbeidsrecht heeft ook voor de mogelijkheden om een proeftijd overeen te komen gevolgen. Vanaf 1 januari 2015 is een proeftijd niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden. Op dit moment is het nog toegestaan om in een arbeidsovereenkomst veen proeftijd op te nemen van één tot twee maanden, afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst en de duur daarvan.

Lees meer
04 November 2014       

Incassokosten: Hoge Raad schept duidelijkheid.

Door:
Rob Deuss

Na invoering van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten werd de hoogte van de incassokosten in consumentenzaken aan een maximum gebonden. In de rechtspraak ontstond vervolgens onduidelijkheid omtrent de toepassing van artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is geregeld dat incassokosten pas verschuldigd zijn als deze zijn aangezegd met een termijnstelling van  veertien dagen; de zogenaamde 14-dagenbrief.  Door de rechtspraak werd de vraag gesteld of naast deze 14-dagen brief nog nadere incassohandelingen verricht moesten worden om aanspraak te kunnen maken op incassokosten. Hierover blogde ik al eerder. De kantonrechter te Arnhem legde middels een prejudiciële vraag de kwestie aan de Hoge Raad voor.

Lees meer
Posted in Algemeen | 0 Reacties
03 November 2014       

Het dwangakkoord wordt makkelijker!

Door:
Balder Lamers

Als ondernemer heeft u wellicht eens een voorstel ontvangen om mee te doen in een buitengerechtelijk akkoord. Aan u wordt in zo’n geval gevraagd, op basis van vrijwilligheid, akkoord te gaan met betaling van een klein percentage van uw vordering. Die vrijwilligheid gaat waarschijnlijk verdwijnen als de Wet Continuïteit ondernemingen II in ongewijzigde vorm wordt aangenomen. Het voorstel is op 14 augustus 2014 aangeboden ter consultatie en de verwachtingen zijn hoog gespannen. 

Lees meer
28 January 2014       

Verjaring vonnis en stuiting verjaring tenuitvoerlegging

Door:
Rob Deuss

Een rechterlijke veroordeling kan nog lang ten uitvoer worden gelegd. Op grond van artikel 3:324 Burgerlijk Wetboek bedraagt de verjaringstermijn twintig jaar. Dit houdt dus in, dat tot twintig jaar nadat het vonnis uitvoerbaar werd, een vonnis ten uitvoer kan worden gelegd. In het oude burgerlijk recht dat op 1 januari 1993 zijn gelding verloor, was de termijn zelfs dertig jaar. Op 27 september 2013 wees de Hoge Raad een arrest. In deze uitspraak werd aan orde gesteld wanneer de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak  verjaard en hoe het huidige burgerlijk recht zich verhoud met het oud burgerlijk recht.

Lees meer
28 January 2014       

Curator niet meer onaantastbaar

Door:
Balder Lamers

Curatoren moeten vaak snel handelen en nemen daarom bij het sluiten van activaovereenkomsten allerlei voorbehouden op, zodat de koper niet kan claimen als een derde aan hem toebehorende zaken komt opeisen. "Rechten van derden dienen door de koper te worden gerespecteerd en komen voor rekening en risico van de koper". Garantie tot aan de deur dus.

Lees meer
21 December 2013       

Registratie aktes bij de Belastingdienst

alleen nog mogelijk bij kantoor Rotterdam

Door:
Kristel Timmermans

Voor 1 januari 2013 was het mogelijk om allerlei documenten te laten registeren bij de Belastingdienst. In geval van registratie voorziet de Belastingdienst het document van een sticker met daarop onder andere een datum en de handtekening van de inspecteur. Registratie biedt het voordeel dat op een eenvoudige manier bewijs kan worden geleverd dat een document op een bepaalde datum bestaat.

Lees meer
31 October 2013       

Hof kiest voor eenvoud bij het vorderen van incassokosten

(maar toch een addertje onder het gras)

Door:
Rob Deuss

In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is uitgewerkt welke incassokosten mogen worden gevorderd bij een openstaande vordering op een natuurlijk persoon. Voor incassokosten geldt volgens het Besluit dat een forfaitair bedrag mag worden gevorderd afhankelijk van de hoogte van de vordering. In de bepalingen 6:96 lid 3 Burgerlijk wetboek en volgende is geregeld onder welke voorwaarden de buitengerechtelijke incassokosten mogen worden gevorderd van een consument. In elk geval moet de schuldenaar volgens artikel 6:96 lid 6 in verzuim zijn en hem moeten de gevolgen van het verzuim worden aangezegd, zoals de hoogte van de incassokosten en verschuldigdheid van de wettelijke rente. Als na aanmaning de schuldenaar niet binnen veertien dagen betaalt, heeft de schuldeiser aanspraak op de incassokosten. In de praktijk is de aanmaning de ’veertien-dagen-brief’ gaan heten. De voornoemde regeling is in 2012 ingevoerd en er is al het nodige over gezegd en  geschreven.

Lees meer
Posted in Algemeen | 0 Reacties
08 September 2013       

Huur omhoog of omlaag bij middenstandsbedrijfsruimte, hoe werkt dat?

Door:
Kristel Timmermans

Voor middenstandsbedrijfsruimte is een aparte regeling opgenomen voor het verlagen en verhogen van de huurprijs. Om hier enig inzicht in te geven zal hieronder kort worden uiteengezet hoe zo’n procedure op hoofdlijnen werkt. Onder middenstandsbedrijfsruimte wordt onder andere verstaan: winkels, horeca, bepaalde ambachtsbedrijven als zij tenminste ’een voor het publiek toegankelijk lokaal’ hebben waar ‘levering van roerende zaken of diensten’ plaatsvindt.

Lees meer
08 January 2014       

Huurgaranties in faillissement: weer in de schijnwerpers!

Door:
Kristel Timmermans

Verhuurders proberen bij het sluiten van een huurovereenkomst in toenemende mate zekerheid te verkrijgen voor het moment dat het financieel tegen zit bij de huurder. Het is echter de vraag of de verhuurder die zekerheid wel altijd mag inroepen in een faillissementssituatie. Het zal dan ook weinig verbazen dat de afgelopen jaren volop is geprocedeerd over huurgaranties en schadevergoedingsbedingen bij huur in faillissement. Om daar meer duidelijkheid over te geven zal ik enkele arresten bespreken en zal ik afsluiten met een conclusie.

Lees meer
07 September 2013       

Vis niet achter het net: vraag een voorschot op een hogere huurprijs

Door:
Kristel Timmermans

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 augustus 2012 in kort geding een voorschot op een verwachte hogere huurprijs toegewezen. Deze uitspraak zal hierna besproken worden. Indien u meer informatie wenst over de werking van een huurprijstoetsingsprocedure dan kunt u het artikel ’Huur omhoog of omlaag bij middenstandsbedrijfsruimte: hoe werkt dat’ op deze website lezen.   

Lees meer